Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

 

dr hab. Edward Rówiński

Sekretarz Fundacji Nauka Polska

Doktor habilitowany nauk technicznych – dyscyplina inżynieria materiałowa (2013). Pracuje w Instytucie Nauki o Materiałach na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach inżynierii powierzchni i przejść fazowych w aspekcie  mechaniki kwantowej  oraz zajmuje się zagadnieniami fotowoltaiki i komputerów kwantowych. Do najważniejszych Jego osiągnięć naukowych należy podanie metodologii i podstaw teoretycznych  do identyfikacji  pików pochodzących  od wzbudzeń plazmonowych.

Wykształcenie

 1. Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytetu Śląski w Katowicach (1990, magister)
 2. Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytetu Śląski w Katowicach (2000, doktor, obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem)
 3. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska (2013, doktor habilitowany)

Osiągnięcia naukowe

 1. E. Rówiński, Application of the Cini model to the oxygen chemisorption on the TiNI alloy surface in the air at room temperatures, Surface Science 411(1998)316-320.
 2. E. Rówinski, Observation and interpretation of the Auger spectrum from chemisorption during reactive implantation of nitrogen on the surface of a NiTi alloy, Vacuum 63(2001) 37-42.
 3. E. Rówinski, Rozpraszanie fotonów i niskoenergetycznych elektronów w badaniach powierzchni materiałów, Tecniki Próżni i Technologie Próżniowe, Elektronika nr 143 (2002) 79-82.
 4. E. Rówiński, Inequalities for correlations coefficients of local electron scatterings at low energy on surface of electrodeposited composite Ni+Ti, Ni+Al, Ni+Ti+Al, Bulletin of The Polish Vacuum Society, 1 (39), (2005), 43.
 5. E. Rówiński, Assignment of quantum number for plasmon energies in carbon layer systems, Applied Surface Science, 255 (2009) 5881-5884. 
 6. E. Rówiński, Electron correlation and shake up effects on energy bands of low dimensional carbon systems, Solid State Phenomena, 163 (2010) 72-75.
 7. E. Rówiński, Determination of elastic modulus and relative permittivity from analysis of Auger electron and characteristic loss spectra in carbon layer systems, Solid State Phenomena Vols. 203-204 (2013) 208-211.

Ponadto opublikował 73 artykułów  zarówno w krajowych, jak i w zagranicznych renomowanych czasopismach naukowych.

Konferencje

Brał udział w 14 międzynarodowych konferencjach.  

Członek stowarzyszeń

 1. Polski Towarzystwo Fizyczne (PTF)
 2. Recenzent Ośrodka Przetwarzania Informacji  (OPI)

Nagrody

Został wyróżniony dwoma indywidualnymi nagrodami Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowe (2001 i 2015r).

Międzynarodowe i krajowe projekty badawcze

1998-1999 – Grant KBN 7 T08c 0 33 15 – rodzaj projektu – promotorski, temat: Zmiana powierzchni stopów TiNi w wybranych atmosferach gazowych

2000 – 2003 - Grant KBN Nr 7 T08A 19 (PB/389/T/2000) – rodzaj projektu  zespołowy, temat: Otrzymywanie nowych materiałów na osnowie niklu modyfikowanych tytanem i obróbką cieplną

2003-2004- Grant KBN PBZ/KBN/013/T08/10 – rodzaj grantu zamawiany, temat: Opracowanie podstaw technologii elektrokrystalizacji stopów nanokrystalicznych , charakterystyka jej struktury i właściwości

2004 –2007 - Grant KBN 3 T08C028 26 – rodzaj projektu indywidualny, temat: Opracowanie metody modyfikacji elektrolitycznych powłok kompozytowych Ni-Mo+X o specjalnych właściwościach funkcjonalnych

2005-2007 - Grant KBN 3 T0C 009 28  – rodzaj projektu własny, temat: Powłoki na osnowie niklu przeznaczone do celów elektrokatalizy i ochrony korozyjnej

Grant KBN N507 458733 – rodzaj projektu własny, temat:  Kształtowanie struktury i właściwości powierzchni stopów NiTi  przy zastosowaniu procesów niskotemperaturowego azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego

Grant KBN N204 275638 – rodzaj projektu własny, temat:  Wpływ pierwiastka niemetalicznego na procesy sorpcji wodoru w cienkich  warstwach Pd-P i Pd-N

2014-2015Projekt NCBiR i NFOŚiGW nr 213358  -  I Konkurs Programu Gekon, temat: Zwiększenie efektywności ekologicznej, energetycznej i ekonomicznej systemów fotowoltaicznych poprzez innowacyjną technologię instalacji paneli PV

Patent

Patent P.410433, Układ pomiarowy i sposób wykrywania przejść fazowych w ciałach stałych, Biuletyn Urzędu  Patentowego, Nr 13 (1108) (2016) 47.

 

 

5.png6.png9.png5.png5.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813