Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Nauka i szkolnictwo wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią wspólne dobro całego społeczeństwa. Powinny kierować się zatem wartościami i zasadami zapisanymi w Konstytucji RP. Fundament nauki i szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej powinny stanowić: JAWNOŚĆ – UCZCIWOŚĆ – OBIEKTYWIZM – PROFESJONALIZM.

Projekt Ustawy Społecznej przewiduje utworzenie w systemie szkolnictwa wyższego nowych organów i narzędzi w celu zapewnienia przestrzegania tych zasad.

JAWNOŚĆ zostanie zapewniona przez wprowadzenie jednej ogólnopolskiej Internetowej Bazy Nauki – IBN, w której publikowane będą dokumenty związane z osiągnięciami pracowników naukowych, postępowaniami konkursowymi na wolne stanowiska akademickie, postępowaniami doktorskimi oraz postępowaniami awansowymi.

UCZCIWOŚĆ zostanie zapewniona przez stworzenie Departamentu ds. Awansu Naukowego Nauczycieli Akademickich, który podlegałby Prezesowi Rady Ministrów i funkcjonowałby przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Zadaniem Departamentu byłby nadzór nad przebiegiem postępowań doktorskich, postępowań awansowych i postępowań rekrutacyjnych.

OBIEKTYWIZM zapewnią tabele osiągnięć naukowych i organizacyjnych, które umożliwią obiektywną ocenę osób ubiegających się o stopień doktora oraz pracowników naukowych ubiegających się o awans naukowy.

PROFESJONALIZM zapewnią wszystkie wymienione powyżej organy i narzędzia.

Ustawa Społeczna likwiduje dotychczasowy system postępowań habilitacyjnych, które ujawniły ogrom patologii drążących środowiska naukowe w Polsce, w tym: lekceważenie przepisów Konstytucji RP, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego, Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki itd.

Przepisy prawne i ich kontrola nie są aktywizowane tam, gdzie panuje dobry zwyczaj. W Polsce koniecznym staje się wdrożenie standardowych procedur, które precyzyjnie określą kryteria i przejrzystość kolejnych etapów  kariery naukowej. Dlatego proponujemy zachowanie  stopnia doktora, natomiast stanowiska asystenta, adiunkta i profesora będą podlegać ściśle definiowanej weryfikacji ilościowo-jakościowej w odpowiednich odstępach czasu.

 

 

 

5.png1.png7.png2.png5.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813