Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Art. 1. 1. Stopniem naukowym jest stopień doktora określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej.

2. Stopniem w zakresie sztuki jest stopień doktora określonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) „stopniu doktora” bez bliższego określenia – rozumie się przez to stopień naukowy doktora oraz stopień doktora sztuki;

2) „jednostce organizacyjnej” bez bliższego określenia – rozumie się przez to wydział lub inną jednostkę organizacyjną uczelni działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) „radzie jednostki organizacyjnej” bez bliższego określenia – rozumie się przez to radę wydziału jednostki organizacyjnej uczelni działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) „postępowaniu doktorskim” bez bliższego określenia – rozumie się przez to postępowanie doktorskie w zakresie nauki lub sztuki;

5) „postępowaniu awansowym” bez bliższego określenia – rozumie się przez to postępowanie awansowe na stanowisko asystenta, adiunkta lub profesora;

6) „nauczycielu akademickim” bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych uczelni działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) „Internetowej Bazie Nauki – IBN” – rozumie się przez to bazę naukową zamieszczoną na stronie internetowej Departamentu ds. Awansu Naukowego Nauczycieli Akademickich, w której podane są informacje dotyczące m.in:

- wykazu osób posiadających stopień doktora,

- miejsca zatrudnienia oraz stanowiska nauczycieli akademickich,

- konkursów na wolne stanowiska akademickie,

- informacji o przebiegu i wynikach konkursów rekrutacyjnych,

- osiągnięć naukowych i organizacyjnych kandydatów na wolne stanowiska akademickie,

- odwołań od negatywnych uchwał komisji rekrutacyjnych,

- wykazu osób uprawnionych do recenzowania osiągnięć w postępowaniach doktorskich i postępowań awansowych,

- wykazu osób pozbawionych uprawnień do recenzowania osiągnięć w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych,

- wykazu rad jednostek organizacyjnych posiadających uprawnienia do przeprowadzania postępowań doktorskich i postępowań awansowych,

- wykazu rad jednostek organizacyjnych, które utraciły uprawnienia do przeprowadzania postępowań doktorskich i postępowań awansowych,

- wykazu osób ubiegających się o stopień doktora wraz z osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi,

- wykazu osób ubiegających się o stanowisko asystenta, adiunkta i profesora wraz z osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi,

- streszczenia oraz fragmentów głównego osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę rozpoczęcia postępowania doktorskiego i postępowania awansowego (w przypadku naukowej monografii autorskiej) lub artykuły stanowiące cykl jednotematyczny (w całości lub we fragmentach) oraz ich streszczenia[1],

- recenzję w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych,

- odpowiedzi na recenzje i odwołania od negatywnych uchwał komisji doktorskich i komisji awansowych.

8) „Ministrze” bez bliższego określenia – rozumie się przez to Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

9) „Departamencie” - rozumie się przez to Departament ds. Awansów Naukowych Nauczycieli Akademickich podlegający Prezesowi Rady Ministrów przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości; celem działalności Departamentu jest kontrola i nadzór nad procedurami i przestrzeganiem przepisów prawnych w toku postępowań rekrutacyjnych, postępowań doktorskich i postępowań awansowych;

10) „tabeli osiągnięć” - rozumie się przez to tabele osiągnięć naukowych i organizacyjnych zawierające wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych wraz z odpowiednią punktacją, które są podstawą do weryfikacji kandydatów na stopień naukowy doktora, stanowiska asystenta, adiunkta oraz profesora;

11) „Ustawie” – rozumie się przez to Ustawę Społeczną w sprawie Awansu Naukowego Nauczycieli Akademickich;

12) „dziedzinie naukowej” bez bliższego określenia – rozumie się przez to wyodrębnione obszary wiedzy, które dzielą się wewnętrznie na poszczególne działy nauki jako dyscypliny naukowe;

13) „dyscyplinie naukowej” bez bliższego określenia – rozumie się przez to dział nauki wchodzącą w skład szerzej pojętej dziedziny naukowej;

14) „interdyscyplinarności badań” bez bliższego określenia – rozumie się przez to badania naukowe opierające się na materiale oraz metodologii obejmujących przynajmniej dwie dziedziny lub dyscypliny;

---------------------

 

[1] Warunek zamieszczenia streszczenia głównego osiągnięcia i recenzji nie dotyczy jeżeli przedmiot badań jest objęty ochroną informacji niejawnych.

 

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813