Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Art. 9.1. Stopniem naukowym jest stopień doktora w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, stopniem w zakresie sztuki jest stopień doktora w określonej dziedzinie sztuki lub dyscyplinie artystycznej.

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która:

- zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;

- zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego;

- zaliczyła z wynikiem pozytywnym studia doktoranckie;

- spełniła wymagane osiągnięcia naukowe i organizacyjne zawarte w tabeli osiągnięć (Tabela 1);

- przedstawiła i obroniła przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe;

- zaliczyła z wynikiem pozytywnym postępowanie doktorskie.

Art. 10. Ocena osiągnięć kandydata na stopień naukowy doktora następuje trzyetapowo:

1) pierwszy etap dotyczy oceny ilościowej osiągnięć; osiągnięcie ilościowe stanowi zdobycie co najmniej 50 punktów uzyskanych w co najmniej 5 kategoriach wymienionych w tabeli osiągnięć (Tabela 1); liczba punktów odpowiadająca monografii lub jednotematycznemu cyklowi artykułów naukowych jest wliczana do ogólnej liczby punktów; po pozytywnej weryfikacji ilościowej następują kolejne etapy

2) drugi etap dotyczy oceny jakościowej osiągnięć; osiągnięcie jakościowe to osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę postępowania doktorskiego, które może stanowić książka wydana w formie monografii naukowej lub opublikowany jednotematyczny cykl co najmniej 4 artykułów naukowych (w tym co najmniej 2 artykułów autorskich) odpowiadających objętościowo 6 arkuszom wydawniczym (przypadku artykułów wieloautorskich pod uwagę jest brana tylko część tekstu należąca do autorstwa kandydata na stopień naukowy doktora) w publikacjach zgodnie z punktami 2, 3, 4, 5 w tabeli osiągnięć (Tabela 1).

Rozprawa doktorska powinna zawierać oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub oryginalne dokonanie artystyczne[1] oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, dziedzinie sztuki lub w zakresie danej dyscypliny artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej przy przestrzeganiu etyki badań i zasad moralnych w pracy naukowej;

3) trzeci etap dotyczy publicznej obrony osiągnięć naukowych doktoranta; publiczna obrona osiągnięć naukowych doktoranta to ostatni etap postępowania doktorskiego; podczas obrony doktorant ma możliwość odpowiedzi na recenzje oraz dyskusję z recenzentami oraz osobami obecnymi na publicznej obronie doktorskiej.

Art. 11. Oceny osiągnięć kandydata na stopień naukowy doktora dokonuje komisja doktorska zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 13 – Komisja doktorska i komisje awansowe.

Tabela 1. Tabela osiągnięć naukowych i działalności organizacyjnej wraz z wymaganą punktacją do uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

I.

Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania stopnia naukowego doktora dla wszystkich obszarów nauk

Liczba punktów

1.

Naukowa monografia autorska

Recenzowana przez trzech recenzentów zewnętrznych, wybieranych losowo z bazy IBN, z którymi autor nie pozostawał w bliskich relacjach koleżeńskich, min. 10 arkuszy wydawniczych.

Tytuł sformułowany problemowo. Monografia musi składać się z rozdziału teoretycznego wprowadzającego w daną problematykę, rozdziału metodologicznego, na który składają się problemy badawcze, hipotezy i analizowane zmienne oraz zastosowane narzędzia i techniki badawcze. Kolejne rozdziały powinny zawierać prezentację argumentów odnoszących się do postawionych problemów badawczych, dyskursywne odniesienie do hipotez i argumentów z danej dziedziny. W bibliografii powinny być uwzględnione prace naukowe za okres ostatnich 10 lat – źródła krajowe i zagraniczne. Wszystkie rozdziały muszą stanowić logicznie powiązaną całość. Przypisy, bibliografia, streszczenie w języku angielskim (jeżeli praca napisana jest w języku obcym powinno zostać dodane streszczenie w języku polskim). Autocytowanie – do 30 % objętości monografii.

Monografia musi być opublikowana w całości w IBN i dostępna publicznie.

25 pkt.

2.

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych na listach A, B lub C opublikowanych przez MNiSW

Recenzowane przez trzech recenzentów zewnętrznych, wybieranych losowo z bazy IBN, z którymi autor nie pozostawał w bliskich relacjach koleżeńskich, min. 6 arkuszy wydawniczych. Recenzenci oceniają spójność tematyczną, problematyczną, sposób prezentowania tez, hipotez i argumentację w cyklu jednotematycznych artykułów. Artykuły powinny stanowić spójną logiczną całość, mieć charakter oryginalnego wkładu w daną dziedzinę nauki oraz charakter dyskursywny. Autocytowanie – do 10 % objętości artykułu.

Wg liczby punktów przyznawanych w danym roku kalendarzowym poszczególnym czasopismom

3.

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt 2

(publikacja w języku obcym 5 pkt., w języku polskim 4 pkt.).

Warunki, które muszą spełniać publikacje są identyczne do warunków przedstawionych w punkcie 2 tabeli.

5 pkt.\ 4 pkt.

4.

Publikacje naukowe w czasopismach krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt 2

(publikacja w języku obcym 3 pkt., w języku polskim 2 pkt.)

Warunki, które muszą spełniać publikacje są identyczne do warunków przedstawionych w punkcie 2 tabeli.

3 pkt.\2 pkt.

5.

Publikacje naukowe w recenzowanych monografiach zbiorowych

(publikacja w języku obcym 5 pkt., w języku polskim 4 pkt.)

Warunki, które muszą spełniać publikacje są identyczne do warunków przedstawionych w punkcie 2 tabeli.

5 pkt.\ 4 pkt.

I a.

Dodatkowe osiągnięcia dla wszystkich obszarów nauk

 

1.

Redakcja naukowej monografii zbiorowej

Redakcja naukowej monografii zbiorowej nie może być podstawą ubiegania się o stopień doktora.

5 pkt.

2.

Udział w komitecie redakcyjnym naukowej monografii zbiorowej

2 pkt.

3.

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych

(zaświadczenie o wystąpieniu)

3 pkt.

4.

Wygłoszenie referatów na krajowych konferencjach naukowych

(zaświadczenie o wystąpieniu)

2 pkt.

I b.

 Dodatkowe osiągnięcia dla obszaru nauk technicznych i biologicznych

 

1.

Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych wystawach lub targach

30 pkt.

2.

Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na krajowych wystawach lub targach

15 pkt.

3.

Udzielone patenty międzynarodowe

40 pkt.

4.

Udzielone patenty krajowe

30 pkt.

 

 

 

I c.

Dodatkowe osiągnięcia dla obszaru sztuki

 

1.

Zrealizowane dzieła sztuki i utwory artystyczne o międzynarodowym zasięgu

20 pkt.

2.

Zrealizowane dzieła sztuki i utwory artystyczne o krajowym zasięgu

10 pkt.

3.

Pierwszoplanowe role w spektaklach, filmach, recitalach, występy jako solisty w koncertach, udziały w wystawach plastycznych, dyrygentury na koncertach

10 pkt.

4.

Udział w międzynarodowych imprezach artystycznych, polegający na prezentacji własnych prac i umiejętności

10 pkt.

5.

Laureat konkursów międzynarodowych 

15 pkt.

6.

Laureat konkursów krajowych

10 pkt.

7.

Finalista konkursów międzynarodowych 

10 pkt.

8.

Finalista konkursów krajowych

5 pkt.

II.

Działalność organizacyjna dla wszystkich obszarów nauk

 

1.

Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych

5 pkt.

2.

Organizacja krajowych konferencji naukowych

3 pkt.

3.

Popularyzacja nauki lub sztuki

2 pkt.

4.

Uczestnictwo w organizacjach i inicjatywach studenckich - koła naukowe, sekcje naukowe, wykłady otwarte

5 pkt.

5.

Inne

 

 

Art. 12.1. Uzyskanie przez osobę stopnia naukowego doktora uprawnia go do ubiegania się o stanowisko asystenta.

2. Aby ubiegać się o stanowisko asystenta kandydat powinien uzyskać co najmniej 70 punktów w 7 kategoriach wymienionych w tabeli osiągnięć (Tabela 1).

3. Weryfikacja osiągnięć kandydatów na stanowisko asystenta przebiega zgodnie z wymogami przedstawionymi w Tabeli 1 i ma charakter porównawczy. Jej celem jest wyłonienie najlepszego kandydata na to stanowisko, spełniającego wszystkie wymagania wyszczególnione w Ustawie.

--------------------------------------

[1] USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r., Poz. 859

 

 

 

 

5.png1.png7.png2.png5.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813