Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Art. 3.1. Nauczyciel akademicki zatrudniany jest na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym.

2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są zatrudniani na stanowisku:

1) asystenta,

2) adiunkta,

3) profesora.

3. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1) wykładowcy,

2) lektora lub instruktora.

3a. Stanowisko instruktora obejmuje nauczycieli: zajęć wychowania fizycznego, zajęć przysposobienia bibliotecznego, zajęć BHP oraz innych przedmiotów instruktażowych.

4. W obrębie jednostki organizacyjnej uczelni proporcje zatrudnionych nauczycieli akademickich powinny wynosić:

1) asystent – od 15% do 20%,

2) adiunkt – co najmniej 40%,

3) profesor – co najmniej 20%,

4) wykładowca – do 20%,

5) lektorzy i instruktorzy – zgodnie z zapotrzebowaniem.

Art. 4.1. Jednostki organizacyjne uczelni ogłaszają na wolne stanowiska akademickie konkursy rekrutacyjne.

2. Ogłoszenia o konkursach rekrutacyjnych zamieszczane są w IBN.

3. Konkursy rekrutacyjne przeprowadzone z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa zostają na mocy prawa unieważnione.

4. Wykaz osób ubiegających się o stanowisko asystenta, adiunkta i profesora zamieszczany jest w IBN.

5. Ogłoszenie rekrutacyjne zawarte w IBN zawiera podstawowe informacje dotyczące:

- jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie,

- składu komisji rekrutacyjnej,

- dziedziny lub dyscypliny naukowej, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne,

- specyfikacji wymagań dotyczących zatrudnienia na danym etacie

- daty rozstrzygnięcia konkursu,

- po zakończeniu postępowania – protokołu z przebiegu postępowania rekrutacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru kandydata.

6. Kandydat biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko zobowiązany jest do złożenia dokumentów w jednostce organizacyjnej uczelni, które zawierają następujące informacje:

- imię i nazwisko,

- odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego,

- wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych i organizacyjnych (w tym: doświadczenie zawodowe, kierowanie i uczestniczenie w projektach, staże),

- zestaw najważniejszych publikacji naukowych w formie elektronicznej,

- CV z wyszczególnionym przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej,

- zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Komisja rekrutacyjna składa się z:

- czterech członków komisji w tym trzech członków spoza jednostki przeprowadzającej rekrutację, zatrudnionych w różnych jednostkach,

- przewodniczącego komisji, którym może być przedstawiciel danej jednostki organizującej rekrutację,

- sekretarza komisji, którym może być przedstawiciel danej jednostki organizującej rekrutację.

8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej muszą posiadać kwalifikacje merytoryczne do oceny osiągnięć naukowych kandydatów.

9. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą osoby zatrudnione na stanowisku co najmniej adiunkta.

10. Komisja rekrutacyjna powoływana jest przez Departament do postępowań rekrutacyjnych na stanowiska:

- asystenta,

- adiunkta,

- profesora,

11. Datą rozpoczęcia konkursu jest data ogłoszenia konkursu rekrutacyjnego w IBN.

12. Zakończenie konkursu odbywa się nie wcześniej niż 4 tygodnie licząc od dnia ogłoszenia konkursu rekrutacyjnego.

13. Każde postępowanie rekrutacyjne jest kontrolowane i nadzorowane przez Departament.

14. Publikacja protokołu z przebiegu postępowania rekrutacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru kandydata w IBN następuje po uprzedniej kontroli postępowania rekrutacyjnego przez Departament; po kontroli Departamentu, w przypadku, gdy nie zostaną wykryte lub zgłoszone naruszenia, może nastąpić publikacja dokumentów w IBN nie później niż 4 tygodni po zakończeniu konkursu.

15. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie w terminie 4 tygodni od otrzymania protokołu wraz z uzasadnieniem wyboru kandydata; odwołanie kieruje się do Departamentu za pośrednictwem rady jednostki organizacyjnej. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej zamieszczane jest w IBN.

16. W obrębie jednostki organizacyjnej nie wolno zatrudniać osób spokrewnionych: małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia włącznie oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

17. Osoby zasiadające w komisjach rekrutacyjnych, które dopuściły się naruszeń w zakresie prawa, podlegają postępowaniom dyscyplinarnym oraz sankcjom przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego lub Kodeksie postępowania karnego.

 

 

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813