Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Art. 5.1. Doktorant jest studentem studiów III stopnia piszącym pracę naukową oraz wykazujący się działalnością dydaktyczno-organizacyjną, pod kierunkiem promotora.

2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się zgodnie w Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

3. Studia doktoranckie trwają 4 lata. Po przedstawieniu wymaganych osiągnięć naukowych i organizacyjnych, zawartych w tabeli osiągnięć (Tabela 1) oraz obronie pracy doktorskiej, doktor może przystąpić do konkursu rekrutacyjnego na stanowisko asystenta.

4. Czas określony w art. 5.4. może ulec skróceniu, jeżeli doktorant wykaże się wymaganymi osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi przedstawionymi w tabeli osiągnięć (Tabela 1).

6. Studia doktoranckie mogą ulec przedłużeniu o kolejne 2 lata, jeżeli doktorant wykaże się osiągnięciami naukowymi i działalnością dydaktyczno-organizacyjną, oszacowaną na co najmniej 70% całkowitej wymaganej punktacji. Studia doktoranckie nie mogą przekroczyć 6 lat.

7. Nieuzyskanie wymaganych osiągnięć w przewidzianym czasie zgodnie z art. 5.6 i nie obronienie pracy doktorskiej wiąże się ze skreśleniem doktoranta z listy studentów.

Art. 6.1. Doktorant przygotowuje osiągnięcia naukowe i prowadzi działalność dydaktyczno-organizacyjną pod opieką promotora, którym może być osoba posiadająca stanowisko adiunkta lub profesora w zakresie danej dziedziny lub dyscypliny naukowej lub – w uzasadnionych przypadkach – pokrewnej dziedziny lub dyscypliny naukowej.

2. W postępowaniach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej, lub w sytuacji, gdy praca doktorska ma mieć charakter interdyscyplinarny należy powołać drugiego promotora, równorzędnego z pierwszym promotorem.

Art. 7.1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktoranta powinny być hospitowane przez promotora lub przewodniczącego zespołu dydaktycznego, o których mowa w artykule 31.1.

2. Doktorant, któremu powierzono prowadzenie zajęć dydaktycznych powinien posiadać udokumentowane przygotowanie pedagogiczne lub jeżeli go nie posiada uzupełnić przygotowanie w trakcie studiów doktoranckich.

Art. 8.1. Po pozytywnie zaliczonych studiach doktoranckich i zaliczeniu stosownych egzaminów doktorant może podejść do obrony osiągnięć naukowych.

2. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich, albo nie przedstawi opublikowanej monografii stanowiącej podstawę postępowania doktorskiego lub opublikowanego jednotematycznego cyklu artykułów naukowych, rada jednostki organizacyjnej uczelni może podjąć uchwałę o zamknięciu postępowania doktorskiego.

 

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813