Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

 

Art. 13.1. Na stanowisku asystenta jest zatrudniona osoba, która posiada stopień naukowy doktora w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Asystent jest stanowiskiem dydaktyczno-naukowym.

3. Zatrudnienie na stanowisku asystenta następuje w drodze ogłoszenia konkursu rekrutacyjnego.

4. Wymagania komisji rekrutacyjnej oraz postępowania rekrutacyjne zostały opisane w Rozdziale II – Zatrudnianie nauczycieli akademickich.

Art. 14.1. Stanowisko asystenta przyznawane jest na 4 lata.

2. Zatrudnienie na stanowisku asystenta może ulec przedłużeniu o kolejne 2 lata, jeżeli wykaże się on osiągnięciami naukowymi i działalnością organizacyjną, oszacowaną na co najmniej 70% całkowitej wymaganej punktacji wg tabeli osiągnięć (Tabela 2).

3. Zatrudnienie na stanowisku asystenta nie może przekroczyć 6 lat.

4. Po upływie czasu określonego w art. 14.1 i 14.2 oraz przedstawieniu wymaganych osiągnięć naukowych i organizacyjnych zawartych w tabeli osiągnięć (Tabela 2) asystent może przystąpić do konkursu awansowego na stanowisko adiunkta.

5. Osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o stanowisko adiunkta musi stanowić nowy temat w dorobku naukowym kandydata.

6. Nieuzyskanie wymaganych osiągnięć w przewidzianym czasie zgodnie art. 14.1 i 14.2 skutkuje nieprzedłużeniem umowy o pracę na stanowisku asystenta.

Art. 15.1. Na czas zatrudnienia asystentowi zostaje przydzielony opiekun naukowy, którym może być adiunkt lub profesor, pod kierunkiem którego będzie prowadził on działalność naukową i dydaktyczno-organizacyjną.

2. Opiekun bierze na siebie odpowiedzialność za postępy asystenta i jest za tą aktywność oceniany.

3. Jeżeli asystent nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to opiekun naukowo-dydaktyczny może zrezygnować ze współpracy z asystentem. W takiej sytuacji rada jednostki organizacyjnej może przydzielić asystentowi nowego opiekuna, ale jedynie za pisemną zgodą kandydata na opiekuna.

Art. 16.1. Asystent zgodnie z art. 14.4. może przystąpić do konkursu awansowego na stanowisko adiunkta. Ocena osiągnięć asystenta przystępującego do konkursu awansowego na stanowisko adiunkta następuje dwuetapowo:

1) pierwszy etap dotyczy oceny ilościowej osiągnięć; osiągnięcie ilościowe stanowi co najmniej 100 punktów uzyskanych w co najmniej 10 kategoriach wymienionych w tabeli osiągnięć naukowych i organizacyjnych (Tabela 2); liczba punktów odpowiadająca monografii lub jednotematycznemu cyklowi artykułów jest wliczana do ogólnej liczby punktów; po pozytywnym zakwalifikowaniu oceny ilościowej następuje kolejny etap;

2) drugi etap dotyczy oceny jakościowej osiągnięć; osiągnięcie jakościowe może stanowić opublikowana monografia naukowa lub opublikowany jednotematyczny cykl co najmniej 6 artykułów naukowych (w tym co najmniej 2 artykułów autorskich), odpowiadających objętościowo 6 arkuszom wydawniczym (przypadku artykułów wieloautorskich pod uwagę jest brana tylko część tekstu należąca do autorstwa kandydata na stanowisko adiunkta) w publikacjach zgodnie z punktami 2, 3, 4, 5 w tabeli osiągnięć (Tabela 2).

2. Oceny osiągnięć asystenta ubiegającego się o stanowisko adiunkta dokonuje komisja awansowa zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 13 – Komisja doktorska i komisje awansowe.

3. Wykaz osób zatrudnionych na stanowisku asystenta i ubiegających się o stanowisko adiunkta wraz z osiągnięciami zamieszany jest w IBN.

Tabela 2. Tabela osiągnięć naukowych i działalności organizacyjnej wraz z wymaganą punktacją do uzyskania stanowiska adiunkta.

I.

 Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę ubiegania się
o stanowisko adiunkta dla wszystkich obszarów nauk

Liczba punktów

1.

Naukowa monografia autorska

Recenzowana przez trzech recenzentów zewnętrznych, wybieranych losowo z bazy IBN, z którymi autor nie pozostawał w bliskich relacjach koleżeńskich, min. 10 arkuszy wydawniczych.

Tytuł sformułowany problemowo. Monografia musi zawierać rozważania teoretyczne wprowadzające w daną problematykę, metodologiczne, na które składają się problemy badawcze, hipotezy i analizowane zmienne oraz zastosowane narzędzia i techniki badawcze. Monografia powinna zawierać prezentację argumentów odnoszących się do postawionych problemów badawczych, dyskursywne odniesienie do hipotez i argumentów z danej dziedziny. W bibliografii powinny być uwzględnione prace naukowe za okres ostatnich 10 lat – źródła krajowe i zagraniczne. Wszystkie rozdziały muszą stanowić logicznie powiązaną całość. Przypisy, bibliografia, streszczenie w języku angielskim (jeżeli praca napisana jest w języku obcym powinien zostać dodane streszczenie w języku polskim). Autocytowanie – do 30 % objętości monografii.

25 pkt.

2.

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych na listach A, B lub C opublikowanych przez MNiSW.

Recenzowane przez trzech recenzentów zewnętrznych, wybieranych losowo z bazy IBN, z którymi autor nie pozostawał w bliskich relacjach koleżeńskich, min. 6 arkuszy wydawniczych. Recenzenci oceniają spójność tematyczną, problematyczną, sposób prezentowania tez, hipotez i argumentację w cyklu jednotematycznych artykułów. Artykuły powinny stanowić spójną logiczną całość, mieć charakter oryginalnego wkładu w daną dziedzinę nauki oraz charakter dyskursywny. Autocytowanie – do 10 % objętości artykułu.

Wg liczby punktów przyznawanych w danym roku kalendarzowym poszczególnym czasopismom

3.

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt 2

(publikacja w języku obcym 5 pkt., w języku polskim 4 pkt.)

Warunki, które muszą spełniać publikacje są identyczne do warunków przedstawionych w punkcie 2 tabeli.

5 pkt.\ 4 pkt.

4.

Publikacje naukowe w czasopismach krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt 2

(publikacja w języku obcym 3 pkt., w języku polskim 2 pkt.)

Warunki, które muszą spełniać publikacje są identyczne do warunków przedstawionych w punkcie 2 tabeli.

3 pkt.\2 pkt.

5.

Publikacje naukowe w recenzowanych monografiach zbiorowych

(publikacja w języku obcym 5 pkt., w języku polskim 4 pkt.)

Warunki, które muszą spełniać publikacje są identyczne do warunków przedstawionych w punkcie 2 tabeli.

5 pkt.\ 4 pkt.

I a.

Dodatkowe osiągnięcia dla wszystkich obszarów nauk

 

1.

Współautorstwo monografii naukowej – liczbę punktów należy podzielić pomiędzy autorów zgodnie z ich procentowym udziałem. Oświadczenie o wkładzie procentowym autorów, podpisane przez każdego współautora należy dołączyć do wniosku awansowego.

20 pkt. dzielone jest przez ilość autorów monografii

2.

Redakcja naukowej monografii zbiorowej

5 pkt.

3.

Udział w komitecie redakcyjnym naukowej monografii zbiorowej

2 pkt.

4.

Międzynarodowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną

10 pkt.

5.

Krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną

5 pkt.

6.

Wygłoszenie referatów na zagranicznych konferencjach naukowych

(zaświadczenie o wystąpieniu)

5 pkt.

7.

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych

(zaświadczenie o wystąpieniu)

3 pkt.

8.

Wygłoszenie referatów na krajowych konferencjach naukowych

(zaświadczenie o wystąpieniu)

2 pkt.

I b.

 Dodatkowe osiągnięcia dla obszaru nauk technicznych i biologicznych

 

1.

Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych wystawach lub targach pkt.

30 pkt.

2.

Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na krajowych wystawach lub targach

15 pkt.

3.

Udzielone patenty międzynarodowe

40 pkt.

4.

Udzielone patenty krajowe

30 pkt.

   

 

I c.

Dodatkowe osiągnięcia dla obszaru sztuki

 

1.

Zrealizowane dzieła sztuki i utwory artystyczne o międzynarodowym zasięgu

20 pkt.

2.

 Zrealizowane dzieła sztuki i utwory artystyczne o krajowym zasięgu

10 pkt.

3.

Pierwszoplanowe role w spektaklach, filmach, recitalach, występy jako solisty w koncertach, udziały w wystawach plastycznych, dyrygentury na koncertach

10 pkt.

4.

Udział w międzynarodowych imprezach artystycznych, polegający na prezentacji własnych prac i umiejętności

10 pkt.

5.

Laureat konkursów międzynarodowych 

15 pkt.

6.

Laureat konkursów krajowych

10 pkt

7.

Finalista konkursów międzynarodowych 

10 pkt.

8.

Finalista konkursów krajowych

5 pkt.

II.

Działalność organizacyjna dla wszystkich obszarów nauk

 

1.

Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych

5 pkt.

2.

Organizacja krajowych konferencji naukowych

3 pkt.

3.

Udział w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorstwami

10 pkt.

4.

Udział w krajowych projektach badawczych realizowanych we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich oraz we współpracy z przedsiębiorstwami

7 pkt.

5.

Popularyzacja nauki lub sztuki

2 pkt.

6.

Uczestnictwo w organizacjach i inicjatywach studenckich - koła naukowe, sekcje naukowe, wykłady otwarte

5 pkt.

7.

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich (co najmniej pobyt tygodniowy)

5 pkt

8.

Staże w krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich (co najmniej pobyt tygodniowy)

3 pkt.

9.

Realizacja zadań badawczych w zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich

5 pkt.

10.

Realizacja zadań badawczych w krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich

3 pkt

11.

Pełnienie funkcji promotora na poziomie prac licencjackich

Bez względu na ilość 5 pkt.

12.

Inne

 

 

 

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813