Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja


Art. 21.1. Na stanowisku profesora jest zatrudniona osoba, która posiada stopień doktora w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej.

2. Na stanowisku profesora jest zatrudniona osoba, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku asystenta i adiunkta.

3. Profesor jest stanowiskiem naukowo-dydaktycznym.

4. Zatrudnienie na stanowisku profesora następuje w drodze awansu naukowego.

Art. 22.1. Stanowisko profesora przyznawane jest na 8 lat. Po upływie 8 lat profesor zobowiązany jest do przedstawienia osiągnięć naukowych i organizacyjnych określonych w tabeli osiągnięć (Tabela 4) i może ubiegać się o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora na kolejne 8 lat.

2. Zatrudnienie na stanowisku profesora może ulec przedłużeniu o kolejne 2 lata, jeżeli wykaże się on wymaganymi osiągnięciami naukowymi i działalnością organizacyjną, oszacowaną na co najmniej 70% całkowitej wymaganej punktacji wg tabeli osiągnięć (Tabela 4).

3. Nieuzyskanie wymaganych osiągnięć w przewidzianym czasie zgodnie z art. 22.1 i 22.2. (w ciągu 10 lat) skutkuje przejściem na stanowisko adiunkta.

4. Zmiana stanowiska na niższe nie powoduje rozwiązania istniejącego i nawiązywania kolejnego stosunku pracy.

5. Do osiągnięć naukowych i organizacyjnych na przedłużenie stanowiska profesora nie wlicza się zagadnień i osiągnięć, które były podstawą przyznania stanowiska profesora.

Art. 23.1. Do obowiązków profesora należy pełnienie funkcji promotora prac magisterskich i doktorskich, funkcji opiekuna naukowo-dydaktycznego doktorantów i asystentów, funkcji recenzenta lub członka komisji w postępowaniach doktorskich i awansowych na stanowisko asystenta i adiunkta oraz profesora. Są to funkcje nieobejmujące wynagrodzenia.

2. Profesor w postępowaniach doktorskich i w postępowaniach awansowych nie może pełnić tych samych funkcji (np. przewodniczącego, recenzenta itd.).

Art. 24.1. Osoba zatrudniona na stanowisku profesora zgodnie z art. 21.1 może przystąpić do konkursu awansowego przedłużającego zatrudnienie na stanowisku profesora. Ocena osiągnięć profesora przystępującego do konkursu następuje dwuetapowo:

1) pierwszy etap dotyczy oceny ilościowej; osiągnięcie ilościowe stanowi co najmniej 200 punktów uzyskanych w co najmniej 15 kategoriach wymienionych w tabeli osiągnięć naukowych i organizacyjnych (Tabela 4); liczba punktów odpowiadająca monografii lub jednotematycznemu cyklowi artykułów jest wliczana do ogólnej liczby punktów; po pozytywnym zakwalifikowaniu oceny ilościowej następuje kolejny etap:

2) drugi etap dotyczy oceny jakościowej; osiągnięcie jakościowe może stanowić opublikowana monografia naukowa lub opublikowany jednotematyczny cykl co najmniej 6 artykułów naukowych (w tym co najmniej 3 artykułów autorskich), odpowiadających objętościowo 6 arkuszom wydawniczym (przypadku artykułów wieloautorskich pod uwagę jest brana tylko część tekstu należąca do autorstwa kandydata na przedłużenie stanowiska profesora) w publikacjach zgodnie z punktem 2 w tabeli osiągnięć (Tabela 4).

2. Oceny osiągnięć profesora ubiegającego się o przedłużenie stanowiska dokonuje komisja awansowa zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 13 – Komisja doktorska i komisje awansowe.

3. Wykaz osób ubiegających się o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wraz z osiągnięciami zamieszczany jest w IBN.

Tabela 4. Tabela osiągnięć naukowych i działalności organizacyjnej wraz z wymaganą punktacją do przedłużenia stanowiska profesora.

I.

Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę ubiegania się o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora dla wszystkich obszarów nauk

Liczba punktów

1.

Naukowa monografia autorska

Recenzowana przez trzech recenzentów zewnętrznych, wybieranych losowo z bazy IBN, z którymi autor nie pozostawał w bliskich relacjach koleżeńskich, min. 10 arkuszy wydawniczych.

Tytuł sformułowany problemowo. Monografia musi składać się z rozdziału teoretycznego wprowadzającego w daną problematykę, rozdziału metodologicznego, na który składają się problemy badawcze, hipotezy i analizowane zmienne  oraz zastosowane narzędzia i techniki badawcze. Kolejne rozdziały powinny zawierać prezentację argumentów odnoszących się do postawionych problemów badawczych, dyskursywne odniesienie do hipotez i argumentów z danej dziedziny. W bibliografii powinny być uwzględnione prace naukowe za okres ostatnich 10 lat – źródła krajowe i zagraniczne. Wszystkie rozdziały muszą stanowić logicznie powiązaną całość. Przypisy, bibliografia, streszczenie w języku angielskim (jeżeli praca napisana jest w języku obcym powinien zostać dodane streszczenie w języku polskim). Autocytowanie – do 30 % objętości monografii.

25     pkt.

2.

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych na listach A, B lub C opublikowanych przez MNiSW.

Recenzowane przez trzech recenzentów zewnętrznych, wybieranych losowo z bazy IBN, z którymi autor nie pozostawał w bliskich relacjach koleżeńskich, min. 6 arkuszy wydawniczych. Recenzenci oceniają spójność tematyczną, problematyczną, sposób prezentowania tez, hipotez i argumentację w cyklu jednotematycznych artykułów. Artykuły powinny stanowić spójną logiczną całość, mieć charakter oryginalnego wkładu w daną dziedzinę nauki oraz charakter dyskursywny. Autocytowanie – do 10 % objętości artykułu.

Wg liczby punktów przyznawanych w danym roku kalendarzowym poszczególnym czasopismom

I a.

Dodatkowe osiągnięcia dla wszystkich obszarów nauk

 

1.

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt 2

(publikacja w języku obcym 5 pkt., w języku polskim 4 pkt.)

Opublikowany jednotematyczny cykl artykułów w czasopismach międzynarodowych może być osiągnięciem naukowym, które jest podstawą ubiegania się o stanowisko profesora. W tej sytuacji warunki, które powinny być spełnione są analogiczne do warunków przedstawionych w punkcie 2 tabeli.

5 pkt.\ 4 pkt.

2.

Publikacje naukowe w czasopismach krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt 2

(publikacja w języku obcym 3 pkt., w języku polskim 2 pkt.)

Warunki, które muszą spełniać publikacje są identyczne do warunków przedstawionych w punkcie 2 tabeli.

3 pkt.\2 pkt.

3.

Publikacje naukowe w recenzowanych monografiach zbiorowych (publikacja w języku obcym 5 pkt., w języku polskim 4 pkt.)

Warunki, które muszą spełniać publikacje są identyczne do warunków przedstawionych w punkcie 2 tabeli.

5 pkt.\ 4 pkt.

4.

Współautorstwo monografii naukowej – liczbę punktów należy podzielić pomiędzy autorów zgodnie z ich procentowym udziałem. Oświadczenie o wkładzie procentowym autorów, podpisane przez każdego współautora należy dołączyć do wniosku awansowego.

20 pkt. dzielone jest przez ilość autorów monografii

5.

Redakcja naukowej monografii zbiorowej

5 pkt.

6.

Udział w komitecie redakcyjnym naukowej monografii zbiorowej

2 pkt.

7.

Liczba cytowań publikacji według bazy dla danej dziedziny lub dyscypliny naukowej

tyle ile cytowań – tyle punktów

8.

Indeks Hirscha według bazy dla danej dziedziny lub dyscypliny naukowej.

Liczba punktów x 5

9.

Międzynarodowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną

10 pkt.

10.

Krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną

5 pkt.

11.

Wygłoszenie referatów na zagranicznych konferencjach naukowych

(zaświadczenie o wystąpieniu)

5 pkt.

12.

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych

(zaświadczenie o wystąpieniu)

3 pkt.

13.

Wygłoszenie referatów na krajowych konferencjach naukowych

(zaświadczenie o wystąpieniu)

2 pkt.

 

I b.

Dodatkowe osiągnięcia dla obszaru nauk technicznych i biologicznych

 

1.

Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych wystawach lub targach.

30 pkt.

2.

Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na krajowych wystawach lub targach

15 pkt.

3.

Udzielone patenty międzynarodowe

40 pkt.

4.

Udzielone patenty krajowe

30 pkt.

 

 

 

I c.

Dodatkowe osiągnięcia dla obszaru sztuki

 

1.

 Zrealizowane dzieła sztuki i utwory artystyczne o międzynarodowym zasięgu

20 pkt.

2.

 Zrealizowane dzieła sztuki i utwory artystyczne o krajowym zasięgu

10 pkt.

3.

 Pierwszoplanowe role w spektaklach, filmach, recitalach, występy jako solisty w koncertach, udziały w wystawach plastycznych, dyrygentury na koncertach

10 pkt.

4.

Udział w międzynarodowych imprezach artystycznych, polegający na prezentacji własnych prac i umiejętności

10 pkt.

5.

Laureat konkursów międzynarodowych 

15 pkt.

6.

Laureat konkursów krajowych

10 pkt.

7.

Finalista konkursów międzynarodowych 

10 pkt.

8.

Finalista konkursów krajowych

5 pkt.

II.

Działalność organizacyjna dla wszystkich obszarów nauk

 

1.

Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych

5 pkt.

2.

Organizacja krajowych konferencji naukowych

3 pkt.

3.

Udział w komitecie organizacyjnym międzynarodowych konferencji naukowych

3 pkt.

4.

Udział w komitecie organizacyjnym krajowych konferencji naukowych

2 pkt.

5.

Kierowanie międzynarodowymi projektami badawczymi realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz/ lub we współpracy z przedsiębiorstwami

20 pkt.

6.

Kierowanie krajowymi projektami badawczymi realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich oraz/ lub we współpracy z przedsiębiorstwami

15 pkt.

7.

Udział w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorstwami

10 pkt.

8.

Udział w krajowych projektach badawczych realizowanych we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich oraz we współpracy z  przedsiębiorstwami

7 pkt.

9.

Udział w radach naukowych czasopism międzynarodowych

3 pkt.

10.

Udział w radach naukowych czasopism krajowych

2 pkt.

11.

Członkostwo i udział w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

5 pkt.

12.

Popularyzacja nauki lub sztuki

2 pkt.

13.

Opieka naukowa nad studentami - koła naukowe, sekcje naukowe,

wykłady otwarte

5 pkt.

14.

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich (co najmniej pobyt tygodniowy)

5 pkt.

15.

Staże w krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich (co najmniej pobyt tygodniowy)

3 pkt.

16.

Realizacja zadań badawczych w zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich

5 pkt.

17.

Realizacja zadań badawczych w krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich

3 pkt.

18.

Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie. Ocenie podlegają zarówno umowy zawarte między zleceniodawcą a daną instytucją naukową, jak i umowy komercyjne lub eksperckie, zamówione przez Zleceniodawcę u konkretnej osoby.

5 pkt.

19.

Udział w międzynarodowych komisjach eksperckich i konkursowych

5 pkt.

20.

Udział w krajowych komisjach eksperckich i konkursowych

3 pkt.

21.

Recenzowanie projektów międzynarodowych

10 pkt.

22.

Recenzowanie projektów krajowych

5 pkt.

23.

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych

10 pkt.

24.

Recenzowanie publikacji w czasopismach krajowych

5 pkt.

25.

Udział w komisjach rekrutacyjnych    

2 pkt.

26.

Recenzowanie osiągnięć w postępowaniach doktorskich

5 pkt.

27.

Recenzowanie osiągnięć w postępowaniach awansowych 

5 pkt.

28.

Udział w komisjach awansowych i doktorskich 

3 pkt.

29.

Pełnienie funkcji przewodniczącego w komisjach doktorskich lub awansowych

4 pkt.

30.

Pełnienie funkcji promotora w postępowaniu doktorskim 

2 pkt.

31.

Pełnienie funkcji opiekuna naukowo-dydaktycznego w stosunku do asystenta lub doktoranta (sprawozdania roczne ze współpracy z doktorantem lub asystentem podpisane przez obie strony i zatwierdzane przez radę jednostki organizacyjnej)  

2 pkt.

32.

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu dydaktycznego 

2 pkt.

32.

Inne

 

 

 

 

 

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813