Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Art. 25.1. Na stanowisku wykładowcy jest zatrudniona osoba, która posiada stopień doktora i przygotowanie pedagogiczne oraz praktykę pedagogiczną.

2. Na stanowisku wykładowcy zatrudniona jest osoba, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku asystenta lub osoba, która ukończyła studia doktoranckie i uzyskała stopień doktora.

3. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na znaczący dorobek naukowy, wykładowca może przejść na stanowisko adiunkta, a następnie profesora.

4. Wykładowcy są pracownikami dydaktycznymi.

5. Na stanowisko wykładowcy organizowane są konkursy przeprowadzane przez dyrektora jednostki zatrudniającej daną osobę i zatwierdzane przez radę jednostki organizacyjnej.

6. Zatrudnienie na stanowisku wykładowcy przyznawane jest na czas nieokreślony.

Art. 26.1. Do obowiązków wykładowcy należy działalność dydaktyczna i organizacyjna.

2. Wykładowcy w ramach działalności dydaktycznej prowadzą konwersatoria, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne.

3. Wykładowcy mogą prowadzić wykłady po 4 latach od momentu zatrudnienia na stanowisku wykładowcy.

Art.27.1. Po upływie 10 lat od momentu zatrudnienia wykładowca zobowiązany jest do przedstawienia osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych przedstawionych w tabeli osiągnięć (Tabela 5).

2. Osiągnięcia wykładowcy stanowi co najmniej 100 punktów uzyskanych w co najmniej 5 kategoriach wymienionych w tabeli osiągnięć (Tabela 5).

3. Wykaz osób zatrudnionych na stanowisku wykładowcy lub ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy wraz z osiągnięciami zamieszczany jest w IBN.

Tabela 5. Tabela osiągnięć dydaktycznych i działalności organizacyjnej wraz z wymaganą punktacją do oceny okresowej na stanowisku wykładowcy.

I.

Osiągnięcia dydaktyczne

Liczba punktów

1.

Rodzaje prowadzonych zajęć

10 pkt. za jeden rodzaj zajęć

2.

Skrypty dla studentów

20 pkt.

3.

Inne pomoce dydaktyczne

10 pkt.

4.

Opracowanie podręczników szkolnych (na poziomie podstawowym, zawodowym i średnim) w języku polskim

10 pkt.

5.

Opracowanie podręczników szkolnych (na poziomie podstawowym, zawodowym i średnim) w języku angielskim lub innym języku niż język polski

15 pkt.

6.

Opracowanie nowych programów dydaktycznych

10 pkt.

7.

Opracowanie programu zajęć fakultatywnych

10 pkt.

8.

Publikacje artykułów recenzowanych

Wg punktacji w wykazie czasopism

9.

Redakcja monografii zbiorowej

5 pkt.

10.

Międzynarodowe nagrody za działalność dydaktyczną

10 pkt.

11.

Krajowe nagrody za działalność dydaktyczną

5 pkt.

12.

Wygłoszenie referatów na zagranicznych konferencjach szkoleniowo-dydaktycznych (zaświadczenie o wystąpieniu)

5 pkt.

13.

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych konferencjach szkoleniowo-dydaktycznych (zaświadczenie o wystąpieniu)

3 pkt.

14.

Wygłoszenie referatów na krajowych konferencjach szkoleniowo-dydaktycznych (zaświadczenie o wystąpieniu)

2 pkt.

II.

Działalność organizacyjna dla wszystkich obszarów nauk

 

1.

Organizacja międzynarodowych konferencji szkoleniowo-dydaktycznych w charakterze przewodniczącego i sekretarza komitetu organizacyjnego

5 pkt.

2.

Organizacja krajowych konferencji szkoleniowo-dydaktycznych

3 pkt.

3.

Udział w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji szkoleniowo-dydaktycznej

3 pkt.

4.

Udział w komitecie organizacyjnym krajowej konferencji szkoleniowo-dydaktycznej

2 pkt.

5.

Udział w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism dydaktycznych

3 pkt.

6.

Udział w radach redakcyjnych krajowych czasopism dydaktycznych

2 pkt.

7.

Popularyzacja nauki lub sztuki

5 pkt.

8.

Recenzowanie osiągnięć dydaktycznych i pomocy dydaktycznych

5 pkt.

9.

Organizacja warsztatów szkoleniowych

5 pkt.

10. 

Udział w warsztatach doskonalenia zawodowego

2 pkt.

 

 

 

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813