Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Art. 30.1. Praca dydaktyczna nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych podlega ocenie co cztery lata.

2. Ocena opiera się na:

- sprawozdaniu z dorobku dydaktycznego pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego pracowników dydaktycznych;

- wynikach hospitacji;

- ankietach studentów wypełnianych imiennie, obowiązkowo i skrupulatnie przez studentów uczęszczających do danego nauczyciela. Oceniać nauczycieli mogą studenci, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim średnią ocen co najmniej 4,0.

3. W razie oceny negatywnej pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni otrzymują ocenę warunkową i mogą kontynuować pracę przez kolejne dwa lata pod nadzorem wybranego przez dyrektora jednostki opiekuna na stanowisku co najmniej adiunkta. W razie drugiej negatywnej oceny z rzędu pracownik zostaje zwolniony z zajmowanego stanowiska uchwałą rady jednostki organizacyjnej.

4. Nauczycielom akademickim przysługuje odwołanie od uchwały rady jednostki organizacyjnej do Departamentu.

Art. 31.1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy dydaktyczni powinni tworzyć zespoły dydaktyczne z zakresu prowadzonych zajęć.

2. Za pracę zespołu dydaktycznego odpowiedzialny jest przewodniczący, którym może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku adiunkta lub profesora.

3. Spotkania zespołu powinny być protokołowane. Pod koniec roku akademickiego zespół dydaktyczny zdaje jednostce organizacyjnej sprawozdanie z całorocznej działalności.

4. Przewodniczący zespołów dydaktycznych zobowiązani są do przeprowadzania hospitacji zajęć prowadzonych przez członków zespołu. Hospitacje powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku akademickim.

Art. 32. Praca dydaktyczna nauczycieli w roku akademickim realizowana jest na poszczególnych stanowiskach w następującym zakresie godzinowym:

- asystent – 130 % etatu adiunkta, czyli pensum 270 godzin,

- adiunkt – 100% etatu, czyli pensum 210 godzin,

- profesor – 70 % etatu adiunkta, czyli pensum 150 godzin,

- wykładowca – 170 % etatu adiunkta, czyli pensum 360 godzin,

- lektor i instruktor – 540 godzin.

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813