Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja


Art. 32.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz uprawnienia do przeprowadzania postępowań awansowych posiadają jednostki organizacyjne, które spełniają określone wymagania.

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 32.1. nadaje Departament, biorąc pod uwagę:

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 30 % osób posiadających stopień doktora zatrudnionych na stanowisku profesora, dla których ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy;

- poziom działalności naukowej lub artystycznej jednostki;

- pozyskiwanie grantów na finansowanie badań;

- współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;

- liczbę zatrudnionych naukowców z ośrodków zagranicznych;

- liczbę studentów zagranicznych,

- współpracę ze środowiskiem i gospodarką.

3. Rada jednostki organizacyjnej zwraca się do Departamentu o przyznanie uprawnień, o których mowa w art. 32.1.

4. Departament rozstrzyga o nadaniu uprawnień, w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wniosku rady jednostki organizacyjnej o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i przeprowadzania postępowań awansowych.

Art. 33.1. Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopnia doktora i przeprowadzania postępowań awansowych zamieszczony jest w IBN.

2. Wszystkie zmiany wynikające z przekształceń opisanych w art. 32.1. jednostka organizacyjna zgłasza do Departamentu, a Departament zamieszcza te informacje w IBN w terminie do 2 tygodni od podjęcia decyzji.

3. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz przeprowadzania postępowań awansowych ulegają zawieszeniu na mocy prawa od dnia, w którym liczba pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej zmniejszyła się poniżej minimum określonego w art. 32.1.

4. Departament określa termin, nie dłuższy niż dwa lata, w którym jednostka może ponownie starać się o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz przeprowadzania postępowań awansowych.

5. Jeżeli jednostka organizacyjna w wyznaczonym terminie nie spełni warunków, o których mowa w ust. 4, Departament cofa jej uprawnienia.

6. Zmiany wynikające z zawieszenia lub cofnięcia uprawnień jednostkom do nadawania stopnia doktora oraz przeprowadzania postępowań awansowych lub ponowne przywrócenie zawieszonych uprawnień zamieszczane są przez Departament w IBN w terminie 2 tygodni od podjęcia decyzji.

7. Departament dokonuje okresowej oceny rad jednostek organizacyjnych co 4 lata i sprawdza, czy spełniają one warunki niezbędne do nadawania stopnia doktora oraz przeprowadzania postępowań awansowych.

 

 

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813