Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Art. 34.1. Departament podlega Prezesowi Rady Ministrów przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej.

2. W skład Departamentu wchodzą wyłącznie prawnicy, których zadaniem jest kontrola przeprowadzanych postępowań doktorskich i postępowań awansowych pod względem ich zgodności z procedurami oraz przepisami prawnymi.

3. Członkami Departamentu są osoby w żaden sposób niezwiązane z uczelniami wyższymi - nie pracują w nich i nie działają we współpracy z nimi. Dotyczy to także członków ich rodzin.

4. Członkowie Departamentu wybierani są w drodze oficjalnego konkursu. Protokół z przebiegu postępowania konkursowego i dane osobowe kandydatów publikowane są w IBN.

5. Członkowie Departamentu wybierani są na jedną kadencję, która trwa 4 lata.

Art. 35. 1. Zadaniem Departamentu jest:

- wybór rad jednostek organizacyjnych przeprowadzających postępowania doktorskie i postępowania awansowe,

- kontrola przebiegu wszystkich postępowań doktorskich (zarówno tych z konkluzją negatywną, jak i pozytywną),

- kontrola przebiegu postępowań awansowych (na stanowisko asystenta, adiunkta, profesora i wykładowcy),

- kontrola recenzji w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych – ich rzetelność i prawidłowość,

- rozpatrywanie odwołań w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych,

- zatwierdzanie składu komisji w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych,

- podpisywanie umów - zobowiązań do wykonania określonego zadania z członkami komisji w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych,

- sprawdzanie rzetelności wypełnionych obowiązków przez członków komisji w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych,

- dyscyplinowanie członków komisji w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych, którzy naruszyli terminy, procedury lub przepisy prawne.

2. Departament stosuje kary dyscyplinarne wobec członków komisji i rad jednostek organizacyjnych w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych, którzy dopuścili się uchybień i naruszeń procedur do których można zaliczyć:

- zawieszenie lub wykluczenie z uczestnictwa w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych na 4 lat,

- umieszczenie w bazie IBN na liście naukowców wykluczonych lub zawieszonych.

3. Członkowie komisji w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych, którzy zostaną zawieszeni lub wykluczeni z udziału w postępowaniach, nie mogą podejmować się pisania recenzji wydawniczych, piastowania funkcji redaktorów naczelnych w redakcjach czasopism naukowych.

 

 

 

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813