Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Art. 36.1. Komisje doktorskie i komisje awansowe wybierane są przez Departament na wniosek osoby zainteresowanej: doktoranta (dalej: doktorant) lub kandydata (dalej: kandydat) na stanowisko asystenta, adiunkta lub profesora.

2. Postępowanie doktorskie przeprowadza i stopień doktora nadaje komisja doktorska a postępowanie awansowe przeprowadza i stanowisko nadaje komisja awansowa na wniosek doktoranta/kandydata.

3. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Departamentu.

Art. 37.1. Do wniosku doktorant/kandydat załącza:

- opublikowane osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę postępowania doktorskiego/awansowego, którym może być monografia autorska lub artykuły naukowe stanowiące jednotematyczny cykl zgodnie z wymogami zawartymi w tabelach 1-4,

- teksty 10-15 najważniejszych artykułów naukowych w formie elektronicznej,

- wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi odpowiednio w tabelach osiągnięć naukowych i organizacyjnych (Tabele 1-4),

-  dokumenty potwierdzające osiągnięcia ilościowe.

2. Departament dokonuje oceny formalnej wniosku w terminie 2 tygodni od dnia jego otrzymania. Sprawdza kompletność załączonych materiałów (np. zaświadczenia o konferencjach, artykuły naukowe) i dokonuje ilościowej oceny dorobku naukowego i organizacyjnego według punktacji zamieszczonych odpowiednio w tabelach osiągnięć naukowych i organizacyjnych (Tabele 1-4) oraz powołuje komisję doktorską/awansową.

3. Komisja doktorska/awansowa składa się 6 osób:

- trzech recenzentów zewnętrznych zamieszczonych w IBN wybieranych losowo,

- przewodniczącego komisji, który może być członkiem rady jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie,

- sekretarza komisji, który może być członkiem rady jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie,

- promotora (w przypadku postępowania doktorskiego) lub członka komisji z innego ośrodka naukowo-dydaktycznego (w przypadku postępowania awansowego).

4. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 65 lat, nie mogą brać udziału w komisjach doktorskich i awansowych.

5. W przypadku uznania wniosku doktorskiego/awansowego oraz załączonych materiałów za niekompletne lub nieodpowiadające wymogom, Departament w ciągu 1 tygodnia wzywa do jego uzupełnienia lub poprawienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia lub poprawienia.

6. Po wybraniu komisji doktorskiej/awansowej zatwierdzony komplet dokumentów doktoranta/kandydata Departament niezwłocznie przekazuje wybranej przez siebie radzie jednostki organizacyjnej.

Art. 38.1. Sekretarz komisji w terminie 1 tygodnia od powołania komisji doktorskiej/awansowej przekazuje innym członkom komisji doktorskiej/awansowej dokumenty będące podstawą rozpoczęcia postępowania doktorskiego/awansowego.

2. W terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia otrzymania dokumentów recenzenci oceniają osiągnięcia będące podstawą postępowania doktorskiego/awansowego i przygotowują recenzje.

3. Opracowane recenzje wysyłane są niezwłocznie do Departamentu, gdzie w ciągu 3 tygodni sprawdzana jest ich poprawność pod względem prawnym i formalnym, a następnie są odsyłane do przewodniczącego komisji. Przewodniczący komisji, po zapoznaniu się z recenzjami i opinią Departamentu przekazuje recenzje sekretarzowi.

4. Sekretarz komisji rozsyła recenzje do wszystkich członków komisji.

5. Doktorant/kandydat w ciągu 4 tygodni sporządza odpowiedzi na recenzje.

6. W ciągu 2 tygodni od zatwierdzenia recenzji przez Departament i przekazaniu ich przewodniczącemu komisji, przewodniczący za pośrednictwem sekretarza zwołuje zebranie komisji doktorskiej/awansowej. Podczas zebrania następuje omówienie osiągnięć doktoranta/kandydata.

7. W przypadku, gdy doktorant/kandydat wyrazi pisemną wolę do sporządzenia odpowiedzi na recenzje, zebranie, o którym mowa w art. 38.6, sekretarz zwołuje w ciągu 2 tygodni, z uwzględnieniem 4 tygodni przeznaczonych dla doktoranta/kandydata na sporządzenie odpowiedzi na recenzje.

8. Treść odpowiedzi na recenzje ujawniana jest przez doktoranta/kandydata dopiero podczas zebrania komisji.

9. Doktorant/kandydat ma prawo wziąć udział w zebraniu komisji doktorskiej/awansowej w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z osiągnięciami naukowymi, może odpowiedzieć na recenzje, czy podjąć dyskusję z komisją. Zebranie powinno być formą polemiki akademickiej a nie jednostronnego egzaminu.

Art. 39.1. Zebranie kończy się jawnym głosowaniem za nadaniem lub odmową nadania tytułu doktora lub stanowiska asystenta, adiunkta lub profesora pod nieobecność osoby zainteresowanej.

2. Uzyskanie 3-5 głosów na „tak” uprawnia komisję doktorską/awansową do podjęcia decyzji o nadaniu stopnia doktora/stanowiska.

3. Nie można oddawać głosów wstrzymujących się. Członkowie komisji zobowiązani są głosować na „tak” lub „nie”. Wszystkie oddane głosy musza być uzasadnione w protokole komisji.

4. Do głosowania w postępowaniu doktorskim uprawnieni są: recenzenci, przewodniczący komisji, promotor

5. Do głosowania w postępowaniu awansowym uprawnieni są: recenzenci, przewodniczący komisji, członek komisji.

6. W głosowaniu nad nadaniem lub odmową nadania stopnia doktora/stanowiska nie bierze udziału sekretarz komisji.

7. Głosowanie odbywa się w obecności wszystkich członków komisji. Niedopuszczalne są głosowania za pomocą mediów elektronicznych i innych form przekazu informacji.

8. Zebrania komisji doktorskiej/awansowej są nagrywane przez sekretarza w postaci materiałów audiowizualnych a zebrany materiał jest przekazywany do Departamentu wraz z całą dokumentacją postępowania doktorskiego/awansowego, a następnie jest archiwizowany.

9. Uchwała o nadaniu stopnia doktora/stanowiska staje się prawomocna z chwilą zatwierdzenia jej przez Departament.

10. Doktorant/kandydat ma prawo do wglądu w akta swojej sprawy przez okres całego postępowania, a także po jego upływie oraz otrzymywania ich kserokopii na pisemny wniosek do Departamentu.

Art. 40.1. Wszystkie nieprawidłowości formalnoprawne oraz merytoryczne, które wystąpiły podczas postępowania doktorskiego/awansowego doktorant/kandydat, członek komisji, członek lub przewodniczący rady jednostki organizacyjnej ma obowiązek zgłosić do Departamentu.

2. Osoby będące członkami komisji doktorskich/awansowych, które dopuściły się naruszeń merytorycznych, formalnoprawnych bądź związanych z terminami zostają zawieszone w prowadzeniu i uczestniczeniu w postępowaniach doktorskich/awansowych na 4 lata.

3. Jeżeli podczas postępowania awansowego zostaną naruszone podstawy formalnoprawne Departament na mocy prawa ogranicza lub cofa uprawnienia danej radzie jednostki organizacyjnej do nadawania stopnia doktora oraz nadawania stanowisk naukowych.

Art. 41.1. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia doktora lub stanowiska naukowego osoba ubiegająca się o nadanie stopnia lub stanowiska naukowego może, w terminie 4 tygodni od dnia doręczenia jej uchwały wraz z uzasadnieniem, wnieść odwołanie do Departamentu.

2. Odwołanie wraz z odpowiedziami na recenzje zamieszczane jest w IBN.

3. Odwołanie od uchwały powinno wskazywać nieprawidłowości formalnoprawne powstałe podczas postępowania doktorskiego lub awansowego, także nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego doboru recenzentów.

4. Nieprawidłowościami wskazanymi w odwołaniu zajmują się prawnicy zatrudnieni w Departamencie.

5. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące, Departament utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia do innej rady jednostki organizacyjnej.

6. W przypadku utrzymania w mocy uchwały o odmowie nadania stopnia doktora lub stanowiska naukowego osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora/stanowiska może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania doktorskiego/awansowego po upływie co najmniej dwóch lat.

Art. 42. W tej samej komisji doktorskiej/awansowej nie mogą zasiadać te same osoby w okresie co najmniej 3 lat. Adiunkci i profesorowie powinni mieć równe prawo uczestnictwa w pracach komisji doktorskiej/awansowej.

Art. 43.1. Postępowania doktorskie i postępowania awansowe przeprowadza komisja doktorska i komisja awansowa a zatwierdza Departament po uprzedniej kontroli prawidłowości procedur.

2. Rada jednostki nie głosuje nad przyznaniem lub odmową przyznania stopnia naukowego lub stanowiska naukowego, ale dba o prawidłowość przeprowadzanych procedur i o ich zgodność z przepisami prawa w toku postępowań awansowych.

3. W celu zapoznania się z dokumentacją w postępowaniu doktorskim i awansowym członkowie rady jednostki organizacyjnej otrzymują drogą elektroniczną dokumentację dotyczącą postępowania awansowego tydzień przed zebraniem rady.

 

 

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813