Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Art. 44. 1. Wykaz osób posiadających uprawnienia do recenzowania osiągnięć w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych na stanowisko asystenta, adiunkta i profesora jest podany w IBN.

2. Tryb zgłaszania wniosków oraz warunki uzyskiwania uprawnień do recenzowania, zostaną podane w Rozporządzeniu.

3. Uprawnienia do recenzowania osiągnięć naukowych mogą nabyć osoby na stanowiskach adiunkta i profesora.

4. Wykaz osób, które zdobyły uprawnienia do recenzowania osiągnięć oraz wykaz osób, które utraciły uprawnienia do recenzowania zamieszczane są przez Departament w IBN terminie 1 tygodnia od uzyskania/utraty uprawnienia przez daną osobę.

5. Utracone uprawnienia do recenzowania osiągnięć można ponownie nabyć po upływie 4 lat.

Art. 45.1. Do oceny osiągnięć w postępowaniach doktorskich i postępowaniach awansowych powoływani są recenzenci, którzy wybierani są przez Departament w sposób losowy spośród osób posiadających uprawnienia z danej dziedziny lub dyscypliny naukowej zamieszczonych w bazie IBN.

2. Recenzentem w postępowaniu doktorskim oraz w postępowaniu awansowym może być wyłącznie osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta lub profesora posiadająca osiągnięcia naukowe i organizacyjne w danej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej większe niż osoba oceniana.

Art. 46.1. Aktem regulującym zakres oraz termin wykonania recenzji jest umowa podpisywana pomiędzy Departamentem a recenzentem.

2. Recenzji osiągnięć naukowych dokonuje recenzent w ciągu 4 tygodni. Niedotrzymanie terminu umowy skutkuje:

- natychmiastowym zerwaniem umowy,

- odebraniem uprawnień do recenzowania osiągnięć na okres 4 lat.

3. Recenzja osiągnięć naukowych powinna spełniać wymogi formalne, proceduralne i prawne. Niedotrzymanie tych wymogów recenzji skutkuje:

- zerwaniem umowy,

- odebraniem uprawnień recenzentowi na okres 4 lat,

- wykreśleniem z bazy recenzentów IBN.

Art. 47. 1. Recenzje powinny być merytoryczne, uczciwe, obiektywne, rzetelne, nie mogą naruszać dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich oraz osoby ubiegającej się o nadanie stopnia lub stanowiska naukowego. Wszelkie uwagi recenzyjne powinny zawierać konkretne odniesienia do literatury i do stanu faktycznego. Niedopuszczalne są recenzje subiektywne, emocjonalne, złośliwe, opierające się na doświadczeniach osobistych recenzentów. Recenzja niezachowująca tych zasad podlega konsekwencjom przedstawionym w art. 46.3.

2. Recenzent pełni funkcję biegłego w danej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej a recenzje powinny być napisane zgodnie z obowiązującym prawem. Departament może nie przyjąć recenzji, jeżeli nie będzie ona odpowiadać stosownym przepisom prawa m.in. Kodeksowi postępowania administracyjnego, Kodeksowi postępowania karnego, Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Konstytucji RP itp.

3. Niedopuszczalne są zależności służbowe, zawodowe oraz osobiste pomiędzy recenzentami. Ujawnienie takich relacji pomiędzy recenzentami podlega konsekwencjom prawnym przedstawionym w art. 46.3.

4. Między recenzentami nie może zachodzić konflikt interesów. Dotyczy to także stron w postępowaniu doktorskim, postępowaniu na stanowisko asystenta, adiunkta lub profesora.

5. Niedopuszczalne są kontakty pomiędzy stronami w procesie recenzyjnym: doktorantem czy osobą ubiegającym się na stanowisko asystenta, adiunkta i profesora a recenzentami. Ujawnienie takich okoliczność skutkuje konsekwencjom przedstawionym w art. 46.

6. Recenzenci nie mogą brać udziału w tych samych komisjach doktorskich\awansowych przez najbliższe 4 lata.

7. Niedopuszczalne jest ujawnianie treści recenzji przed zakończeniem postępowania doktorskiego i postępowania awansowego. Ujawnienie treści recenzji przez recenzenta podlega konsekwencjom przedstawionym w art. 46.3.

8. Recenzent zanim podejmie się recenzowania sam powinien ocenić swoje kompetencje w dziedzinie i problematyce, której dotyczy dorobek kandydata lub doktoranta i na tej podstawie zdecydować, czy podoła funkcji recenzenta. Jeżeli recenzja okaże się niemerytoryczna, to recenzent podlega konsekwencjom przedstawionym art. 46.3.

Art. 48. Recenzja osiągnięcia naukowego w postępowaniu doktorskim oraz postępowaniach awansowych powinna zawierać następujące elementy:

- imię i nazwisko recenzenta,

- afiliację recenzenta,

- stanowisko recenzenta,

- wszystkie pełnione obecnie funkcje w jednostkach naukowo-dydaktycznych,

- link do strony internetowej, na której opublikowany jest wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych recenzenta oraz linki do stron z 20 najważniejszymi publikacjami naukowymi w dorobku recenzenta,

- tytuł recenzowanego osiągnięcia,

- charakterystykę oryginalności recenzowanego osiągnięcia na tle aktualnego stanu wiedzy z danej dziedziny lub dyscypliny naukowej,

- charakterystykę poprawności metodologii badań, doboru narzędzi wraz z umotywowanymi uwagami dotyczącymi metodologii,

- osiągnięcia naukowego jak i całego dorobku naukowego z uwzględnieniem spójności tego dorobku,

- ocenę merytoryczną dorobku naukowego,

- ocenę działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej kandydata,

- charakterystykę poprawności interpretacji wniosków badawczych,

- charakterystykę poprawności doboru literatury.

Art. 49. Doktorant/kandydat na stanowisko naukowe ma możliwość odpowiedzi na recenzje zgodnie z Rozdziałem 13 – Komisja doktorska i komisja awansowe, punktem 41.1-41.4.

 

 

 

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813